Konkurentní server v C++

Konkurentní server v C++

Konkurentní server dokáže obsloužit více klientů zároveň. V mém kódu je tohoto požadavku dosaženo použitím systémového volání fork(), které slouží k vytvoření nového procesu. Stejné funkčnosti se dá docílit i pomocí jiných metod, mimo jiné použitím vláken, či funkcí select() a poll() z knihovny pro práci se sockety.

Na server se můžete připojit například pomocí telnetu příkazem:
telnet 127.0.0.1 1234

Proč tento snippet vznikl?

V rámci druhého projekt do kurzu Počítačové komunikace a sítě (účelem bylo navrhnout protokol pro přenos souborů a implementovat klienta a konkurentní server, využívající tento protokol).

#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
#include <netdb.h>
#include <unistd.h>
#include <string>
#include <arpa/inet.h>
#include <iostream>
#include <ctime>
#include <cstdlib>
#include <sstream>

using namespace std;

const int OK = 0;
const int ERR = 1;

const int PORT = 1234;
const int MAXHOSTNAME = 200;
const int MAXCONNECTIONS = 5;
const int MAXRECV = 500;
const int SEC = 12;
const string MESS = "HELLO, YOU ARE CONNECTED TO HELLO SEVERn";
const string BYE = "Byen";

void wait ( int seconds )
{
  clock_t endwait = clock () + seconds * CLOCKS_PER_SEC ;
  while ( clock() < endwait ) {}
}

int main()
{
  cout << "Hello I'am Hello server!" << endl <<
      "My IP: 127.0.0.1 and port: " << PORT << endl;

  // 0.0 Variables
  int m_sock;
  sockaddr_in m_addr;

  // 1.0 Create socket

  // 1.1 Create
  m_sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
  if ( m_sock == -1 )
    return ERR;

  // 1.1.1 Allows other socket bind to this port
  // (get around "Bind: Address already in use" error)
  int on = 1;
  if ( setsockopt (m_sock, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR,
    (const char*) &on, sizeof(on)) )
    return ERR;

  // 1.2 Bind
  m_addr.sin_family = AF_INET;
  m_addr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
  m_addr.sin_port = htons(PORT);

  if ( ::bind(m_sock, (struct sockaddr*) &m_addr, sizeof(m_addr)) )
    return ERR;

  // 1.3 Listen
  if ( ::listen ( m_sock, MAXCONNECTIONS ) )
    return ERR;

  // 2.0 Server body

  while ( true ) {
    // 2.1 Local variables
    int client_m_sock;
    int client_m_addr;

    // 2.2 Accept connection
    int addr_length = sizeof (client_m_addr);
    client_m_sock = ::accept (m_sock, (sockaddr*) &client_m_addr, 
                 (socklen_t*) &addr_length);

    if (client_m_sock <= 0)
      return ERR;

    // 2.3 Fork
    if (!fork()) { // Child (Service for a client)
      close(m_sock);
      write (client_m_sock, MESS.data(), MESS.length());

      for (int x = 0; x < SEC; x++) { // Countdown
        wait(1);
        stringstream out;   // ----
        out << x;       // Converting integer
        string count;     // to string.
        count = out.str();  // ----
        count.append("n");
        write(client_m_sock, count.data(), count.length());
      }

      write(client_m_sock, BYE.data(), BYE.length());
      close (client_m_sock);
      exit(OK);
    }

    close(client_m_sock);
  }

  return OK;
}
Comments are closed.